Eddy Worawit Podcast

EP 4 : Podcast จริงหรือไม่ที่ดารา,นักร้อง,นักแสดงต้องตกนรก?

April 25, 2019

พูดถึง "ตาลปุตตสูตร" ที่กล่าวถึงคติที่ไป (หลังจากตายแล้ว) ของดารา,นักร้อง,นักแสดง ผู้ก่อให้เพิ่มกิเลสในผู้อื่น และก่อให้เกิดความประมาทในตนครับ