Eddy Worawit Podcast

EP 5 : ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ แล้วเจออะไรแปลกๆ ทำอย่างไรดี?

May 7, 2019

คำถามเรื่องการปฏิบัติธรรม โดยกัลยาณมิตรจากอเมริกาครับ